Obwieszczenia

nieruchomość rolna

13/07

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości rolnej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Dorota Działowska na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
13 lipca 2017 roku o godz. 12:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr 215/12 o powierzchni 2,0022 ha, położoną poza terenami zabudowanymi miejscowości Pilchowo (gmina Police). Dla przedmiotowej działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach księga wieczysta o numerze SZ2S/00010055/2. Właścicielem nieruchomości jest Stanisław Kordyka.
Suma oszacowania działki nr 215/12 wynosi 30 700,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 025,00 zł; licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 070,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w siedzibie kancelarii Komornika Sądowego Doroty Działowskiej, ul. Pomorska 66, 70-812 Szczecin) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128.
Rękojmię w gotówce można wpłacać do dnia licytacji do godz. 11.30 w siedzibie Komornika.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie kancelarii Komornika Sądowego Doroty Działowskiej, ul. Pomorska 66, 70-812 Szczecin, w poniedziałki w godzinach: 7:30 - 17:00, od wtorku do piątku w godzinach: 7:30-15:00. Informacje także na: www.komornik.szczecin5.pl
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.