Obwieszczenia

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości - 15-11-2018 r. godz. 10:00

15/11

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

SZ2S/00008544/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Dorota Działowska na podstawie art. 953 K.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

15 listopada 2018 r. o godz. 10.00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136 odbędzie się druga licytacja prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 2303 o powierzchni 1798 m.kw. przeznaczoną pod warsztat rzemieślniczy, położonego przy ul. Usługowej 12 w Policach, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00008544/0, należącego do Andrzeja Piątka. Działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do 18 sierpnia 2088 r. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina i Miasto Police, zaś użytkownikiem wieczystym jest dłużnik Andrzej Piątek. Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą NrVI/47/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police wyceniana działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P-1 UR, usługi rzemieślnicze. Działka nr 2303 z obrębu nr 6 Police o powierzchni 1798 m.kw. posiada kształt regularny, prostokątny, teren o płaskiej konfiguracji, z niewielką różnicą poziomów terenu. Teren działki porośnięty wysoką roślinnością trawiastą, częściowo młodym drzewostanem. Działka ogrodzona, nie posiada uzbrojenia w media infrastruktury technicznej. Suma oszacowania wynosi:62 100,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 41 400,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 6 210,00 zł (sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych).

Rękojmię w gotówce można wpłacać do dnia licytacji do godz. 8:30 w siedzibie Komornika.

Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BANK POLSKA SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej przy ul. Południowej 25 B/p.301, 71-001 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji,nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dorota Działowska

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.