Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 26-07-2018r. godz. 09:30

26/07

UWAGA!Od 1 listopada 2017 r. zmiana siedziby Kancelarii- nowy adres:

ul.Południowa 25B/p.301, Szczecin 71-001.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ2S/00024573/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 K.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

26 lipca 2018 roku o godzinie 09:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Plac Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136,odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym - działki numer 220 o powierzchni 0,0964 HA, położonej w obrębie ewidencyjnym Kościno1, gmina Dobra, powiat policki, dla której Sąd Rejonowy Szczecin -Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą numer SZ2S/00024573/0, będącej własnością Magdaleny Trawka i Rafała Trawka na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Budynek mieszkalny - wolnostojący wykonany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, wybudowany w 2008 roku. Powierzchnia zabudowy budynku jest równa 124 m2, natomiast powierzchnia użytkowa- 163,70 m2. UWAGA: Podana w dziale I-O powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego tj.163,70 m2 nie obejmuje powierzchni pomieszczenia gospodarczego na parterze (kotłowni). W wyliczeniach wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości przyjęto powierzchnie użytkową łącznie z powierzchnią kotłowni tj. łącznie 168,40 m2. Na parterze znajduje się salon z jadalnią, kuchnią i holem, pokój, łazienka z natryskiem, garaż i kotłownia. Na pierwszym piętrze znajdują się trzy pokoje, łazienka z wanną, hol - skosy. Na poddaszu są dwa pomieszczenia z dużymi skosami.

Suma oszacowania ww. nieruchomości wynosi 626 500,00 zł (słownie:sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 417 666,67 zł (słownie:czterysta siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 650,00 zł (słownie:sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 K.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej ul. Południowej 25B/p. 301, 71-001Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dorota Działowska

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.