Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ2S/00000282/9

15/06

Budynek mieszkalny nie jest ujawniony w Księgach Wieczystych, ale jest naniesiony w wypisie z rejestru gruntów. Działka zabudowana jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z użytkowym poddaszem oraz dobudowanym budynkiem gospodarczym z czego część budynku mieszkalnego w swojej bryle znajduje się na sąsiedniej działce nr ew. 93/8. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Teren działki ogrodzony z tyłu ogrodzeniem drewnianym. Dojazd do działki od ulicy Weleckiej. Działka położona wśród działek zabudowanych. Opis budynku mieszkalnego:budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy,częściowo podpiwniczony od strony ogrodu z poddaszem częściowo użytkowym. Do budynku mieszkalnego w części usytuowanej na działce nr ew. 93/9 jest jedno wejście od ulicy Weleckiej oraz drugie wejście od strony północnej (od podwórka). W przedmiotowym budynku w 2009 r. nastąpiło na podstawie postanowienia sądu wyodrębnienie w budynku pomieszczeń leżących na działce sąsiedniej nr ew. 93/8 w części budynku oznaczonym nr 15 a. W budynku nr 15 na parterze po lewej stronie wejścia od ulicy Weleckiej są cztery pokoje, po prawej stronie z wejściem z korytarza jest kuchnia. W kuchni wejście do łazienki położonej w przybudówce gospodarczej oraz do spiżarki gdzie wisi kocioł gazowy dwufunkcyjny. Budynek gospodarczy dobudowany do budynku mieszkalnego,jednokondygnacyjny, o konstrukcji murowanej. Wejście do budynku od strony podwórka. Budynek mieszkalny i gospodarczy tworzą funkcjonalnie powiązaną całość. Nieruchomość położona zgodnie z polityką przestrzenną gminy Dobra.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 442 000,00 zł(słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych), w tym wartość budynków (mieszkalnego i gospodarczego): 381 000,00 zł(słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), wartość działki 61 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 294 666,67 zł(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć 67/100 złotych), w tym wartość budynków(mieszkalnego i gospodarczego): 254 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), wartość działki 40 666,67 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 67/100 złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej (1/10) sumy oszacowania nieruchomości, to jest: 44 200,00 zł(słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście złotych).Rękojmię w gotówce można wpłacać do dnia licytacji do godz. 08:30 w siedzibie Komornika.

Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO BANK POLSKA SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128.Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej przy ul. Południowej 25B/p.301, 71-001 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00do 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji,nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.