Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁÓW PO 1/2 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI

17/04

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁÓW PO 1/2 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Dorota Działowska na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

17 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę w Szczecinie przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja następujących ułamkowych części nieruchomości:

- udziału 1/2 wprawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Zielnej 8 "A", wraz z prawem własności do budynku mieszkalnego o kubaturze 573 m3 przeznaczony na cele mieszkalne, działki nr 8 i 37/3 o łącznej powierzchni 0,1342 ha, z obrębu ewidencyjnego 3089, Nad Odrą 89, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00054449/4, należącego do dłużnika Beaty Prostak,

- udziału 1/2w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Zielnej 8 "A", wraz z prawem własności do budynku mieszkalnego o kubaturze 573 m3 przeznaczony na cele mieszkalne, działki nr 8 i 37/3 o łącznej powierzchni 0,1342 ha, z obrębu ewidencyjnego 3089, Nad Odrą 89, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00054449/4,należącego do dłużnika Roberta Mariusza Pyrzyńskiego.

Suma oszacowania udziału 1/2 należącego do Beaty Prostak w przedmiotowej nieruchomości wynosi 33 5800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 223 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 580,00 zł.

Suma oszacowania udziału 1/2 należącego do Roberta Mariusza Pyrzyńskiego w przedmiotowej nieruchomości wynosi 33 5800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 223 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 580,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w siedzibie kancelarii Komornika Sądowego Doroty Działowskiej, ul. Południowa 25B/pok. 301, 71-001Szczecin) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128

Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 K.p.c.).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie kancelarii Komornika Sądowego Doroty Działowskiej, w poniedziałki w godzinach: 7:30 - 17:00, od wtorku do piątku w godzinach:7:30-15:00. Informacje także na: www.komornik.szczecin5.pl

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie,służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.