Obwieszczenia

obwieszczenie o I licytacji nieruchomości - 01-06-2017 godz. 9.00

01/06

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Dorota Działowska na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

1 czerwca 2017 roku o godz. 9:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy

Pl. Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej położonej w Pilchowie gmina Police stanowiącej działki:

1)Działka nr189/1o powierzchni 0,2161 ha położonej w miejscowości Pilchowo (gmina Police) przy ul. Nad Potokiem; suma oszacowania działki 189/1 wynosi39100,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29325,00 zł;licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,to jest3910,00 zł.

2)Działka nr189/6 o powierzchni 0,0696 ha położonej w miejscowości Pilchowo (gmina Police) przy ul. Nad Potokiem; suma oszacowania działki 189/6 wynosi114100,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85575,00zł;licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,to jest 11410,00 zł.

3)Działka nr215/12o powierzchni 2,0022 ha, działka położona poza terenami zabudowanymi miejscowości Pilchowo (gmina Police);suma oszacowania działki 215/12 wynosi 30700,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 025,00 zł;licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,to jest 3 070,00 zł. Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej o powierzchni od 0,3 ha może być rolniki indywidualny (osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym,samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych). Łączna powierzchnia jego użytków rolnych nie może przekraczać3,00 ha. Musi mieć też kwalifikacje rolnicze, tj. wykształcenie rolnicze (zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe) oraz odpowiedni staż pracy w rolnictwie. Rolnik indywidualny powinien też co najmniej pięć lat mieszkać w gminie, na której obszarze położona jest jedna z nieruchomości wchodząca w skład gospodarstwa rolnego,i jeszcze w tym czasie osobiście prowadzić to gospodarstwo, tzn.pracować w nim oraz podejmować wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności. Nabycie nieruchomości przez inne podmioty niż wymienione w art. 2 a ust. 1 i art. 2 a ust. 3 pkt 1 oraz winnych wypadkach niż wymienione w art. 2 a ust. 3 pkt 2 - 4 ustawy może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej (art. 2a i 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ).

Dla wszystkich ww. działek prowadzona jest jedna księga wieczysta przez Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach o numerze SZ2S/00010055/2.Właścicielem nieruchomości jest Stanisław Kordyka.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w siedzibie kancelarii Komornika Sądowego Doroty Działowskiej, ul. Pomorska 66, 70-812 Szczecin)albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128

Rękojmię w gotówce można wpłacać do dnia licytacji do godz. 8.00wsiedzibie Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie kancelarii Komornika Sądowego Doroty Działowskiej, ul. Pomorska 66,70-812Szczecin, w poniedziałki w godzinach: 7:30 - 17:00, od wtorku do piątku w godzinach: 7:30-15:00. Informacje także na:www.komornik.szczecin5.pl

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie,służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.