Obwieszczenia

obwieszczenie o I licytacji nieruchomości - 10.11.2017 r. godz.12:30

10/11

UWAGA!Od 1 listopada 2017 r. zmiana siedziby Kancelarii- nowy adres: ul.Południowa 25B/p.301, Szczecin 71-001.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu10 listopada 2017 roku o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136,odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Czerwonej nr 7 w Szczecinie, znajdującego się w zasobach S.M. "Dąb" w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00143367/6, będącego własnością Wiesławy Skowrońskiej i Stanisława Skowrońskiego na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Lokal mieszkalny numer 6 usytuowany jest na drugim piętrze (3 kondygnacji)budynku mieszkalnego wielorodzinnego, składa się z 3 pokoi, kuchni,łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 63,40m2. Lokal zamieszkały przez dłużników.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 242 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 181 500,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 200,00 zł (słownie:dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych). Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 K.p.c.). Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BANK POLSKA SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej ul. Pomorskiej 66, 70-812 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7.00 do17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dorota Działowska

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.