Obwieszczenia

obwieszczenie o I licytacji nieruchomości - 119.09.2017r. godz.12.00

19/09

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 września 2017 roku o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 164/7 o obszarze0,59 ha, położonej w gminie Police obręb Dębostrów, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi Księgę Wieczystą numer KW SZ2S/00023617/4, należącej do Marleny Marcinowskiej. Działka nr 164/7 zlokalizowana jest w odległości ok. 3 km od centrum Polic i ok. 1,3 km od drogi wojewódzkiej nr 114prowadzącej z Polic do Trzebieży i Nowego Warpna.Dojazd do wycenianej działki od drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku ok. 1 km drogą o nawierzchni żużlowej, a następnie drogą utwardzoną płytami betonowymi prefabrykowanymi. Działka nr 164/7 posiada kształt nieforemnego wieloboku, wydłużony, teren o konfiguracji płaskiej, nieznacznie obniżony w stosunku do drogi dojazdowej. Działka jest niezabudowana, nieużytkowana, nieogrodzona i nie posiada uzbrojenia. Teren działki porośnięty roślinnością łąkową, typową dla terenów podmokłych. Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 17.200,00zł (słownie:siedemnaście tysięcy dwieście złotych ), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12.900,00zł (słownie:dwanaście tysięcy dziewięćset złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.720,00zł (słownie:jeden tysiąc siedemset dwadzieścia złotych). Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg(art. 962 K.p.c.). Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BANK POLSKA SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej ul.Pomorskiej 66, 70-812 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7.00 do17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej o powierzchni od 0,3 ha może być rolnik indywidualny (osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym,samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych). Łączna powierzchnia jego użytków rolnych nie może przekraczać 3,00 ha. Musi mieć też kwalifikacje rolnicze, tj. wykształcenie rolnicze (zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe) oraz odpowiedni staż pracy w rolnictwie. Rolnik indywidualny powinien też co najmniej pięć lat mieszkać w gminie, na której obszarze położona jest jedna z nieruchomości wchodząca w skład gospodarstwa rolnego,i jeszcze w tym czasie osobiście prowadzić to gospodarstwo, tzn.pracować w nim oraz podejmować wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności. Nabycie nieruchomości przez inne podmioty niż wymienione w art. 2 a ust. 1 i art. 2 a ust. 3 pkt 1 oraz winnych wypadkach niż wymienione w art. 2 a ust. 3 pkt 2 - 4 ustawy może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej (art. 2a i 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego )

Komornik Sądowy

Dorota Działowska

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.