Obwieszczenia

obwieszczenie o I licytacji nieruchomości - 14.11.2017r. godz.11:40

14/11

UWAGA!Od 1 listopada 2017 r. zmiana siedziby Kancelarii- nowy adres: ul.Południowa 25B/p.301, Szczecin 71-001.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 listopada 2017 roku o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 164/7 o obszarze 0,59 ha, położonej w gminie Police obręb Dębostrów, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi Księgę Wieczystą numer KW SZ2S/00023617/4, należącej do Marleny Marcinowskiej. Działka nr 164/7 zlokalizowana jest w odległości ok. 3 km od centrum Polic i ok. 1,3 km od drogi wojewódzkiej nr 114prowadzącej z Polic do Trzebieży i Nowego Warpna. Dojazd do wycenianej działki od drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku ok. 1 km drogą o nawierzchni żużlowej, a następnie drogą utwardzoną płytami betonowymi prefabrykowanymi. Działka nr 164/7 posiada kształt nieforemnego wieloboku, wydłużony, teren o konfiguracji płaskiej, nieznacznie obniżony w stosunku do drogi dojazdowej. Działka jest niezabudowana, nieużytkowana, nieogrodzona i nie posiada uzbrojenia. Teren działki porośnięty roślinnością łąkową, typową dla terenów podmokłych. Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 17.200,00zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych ), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12.900,00zł (słownie:dwanaście tysięcy dziewięćset złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.720,00zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia złotych). Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 K.p.c.). Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BANK POLSKA SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej ul.Pomorskiej 66, 70-812 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dorota Działowska

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.