Obwieszczenia

Obwieszczenie o I licytacji nieruchomości - 23-11-2018 r. godz. 12:00

23/11

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ2S/00018422/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 K.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

23 listopada 2018 roku o godzinie 12:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Plac Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę numer 203/31 o powierzchni 245 m 2 i działkę numer 203/32 o powierzchni 39 048 m 2, położonych w miejscowości Barnisław, gmina Kołbaskowo, powiat policki, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą numer KW SZ2S/00018422/2, będącej własnością dłużnika Michała Wałaszewskiego. Łączna powierzchnia działek numer 203/31 i 203/32 wynosi: 39 293 m2. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie ewidencyjnym Barnisław w gminie Kołbaskowo, przy autostradzie A6 prowadzącej od granicy z Republiką Federalną Niemiec, przez Kołbaskowo i dalej w kierunku Goleniowa.

Działka gruntu nr 203/31 o powierzchni 0,0245 ha posiada kształt regularny,znacznie wydłużony, natomiast działka gruntu nr 203/32 o powierzchni 3,9048 ha posiada kształt nieregularny. Na dzień wyceny przedmiotowe działki są nieużytkowane, niezabudowane, porośnięte roślinnością trawiastą i krzaczastą oraz pojedynczymi egzemplarzami drzew. W części środkowej i częściowo wschodniej działki nr 203/32 występuje zagłębienie ? teren podmokły. W północnej części i wzdłuż granic zachodnich nieruchomości występują skarpy o wysokościach od 1,0 do 4,5 m i zróżnicowanym nachyleniu. W części północno-wschodniej znajduje się rów melioracyjny, zbierający wody powierzchniowe i spływowe. Działki są nieogrodzone. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest: od północy autostradą A6, poprzez drogę wspomagającą, równoległą do autostrady o nawierzchni asfaltowej, możliwość urządzenia wjazdu i zjazdu poprzez działkę nr 203/7 (własność gminy KW nr SZ2S/00011896/6); od południa i wschodu nieruchomość graniczy z działką nr 203/34 (własność gminy KW nr SZ2S/00011896/6), która częściowo stanowi urządzoną drogę o nawierzchni z kostki betonowej i częściowo asfaltowej, skomunikowaną bezpośrednio z autostradą A6 i łączącą się pośrednio drogami nieutwardzonymi z drogą krajową nr 13 ? łączącą granicę z Niemcami w Rosówku, poprzez Kołbaskowo.

Suma oszacowania ww. nieruchomości wynosi 3 577 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 682 750,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 357 700,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. w Szczecinie 04 144011430000 0000 0005 3128. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 K.p.c.w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej ul.Południowej 25B /pok. 301 71-001 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dorota Działowska

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.