Obwieszczenia

obwieszczenie o II licytacji lokalu mieszkalnego - 06-09-2017 GODZ.12:00

06/09

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1S/00178285/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 K.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

06 WRZEŚNIA 2017 ROKU O GODZINIE 12:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Plac Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136,odbędzie się druga licytacja nieruchomości- lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Lucjana Rydla nr 13 w Szczecinie dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SZ1S/00178285/1, stanowiącego własność dłużnika Anny Ramockiej. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Szczecinie przy ul. Rydla 13, usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego, składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz holu o łącznej powierzchni użytkowej 74,80 m2. Z przedmiotowym lokalem mieszkalnym związany jest udział 7480/4732190 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu działki objętych KW nr SZ1S/00161689/1. Suma oszacowania ww. nieruchomości wynosi 255 100,00 zł (słownie:dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 170 066,67 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 67/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 510,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dziesięć złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 K.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej ul. Pomorskiej 66, 70-812Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie,służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dorota Działowska

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.