Obwieszczenia

Obwieszczenie o II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 27-03-2019 r. godz. 14:00

27/03


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1S/00174269/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 K.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 27 MARCA 2019 ROKU O GODZINIE 14:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Plac Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja udziału do 1/2 w nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 4/9 (obręb ewidencyjny nr 3008, Nad Odrą 8) o powierzchni 0,2430 ha, położonej w Szczecinie przy ul. Kościelnej 5 a, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00174269/5. Udział do 1/2 w przedmiotowej nieruchomości przysługuje dłużnikowi Marzannie Bernardzie Sługockiej (poprzednio Nowakowska). Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości obecnie zapewniony jest przez działkę nr 4/7 (stan nieuregulowany prawnie). Działka nr 4/9 z obrębu 3008, Nad Odrą 8 o powierzchni 2430 m 2 posiada kształt regularny ? prostokąta z lekko ściętym narożnikiem, teren o płaskiej konfiguracji, lekko opadający w kierunku południowo-wschodnim. Działka jest niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, częściowo zakrzaczona, przy granicy wschodniej i częściowo południowej występuje kilkudziesięcioletni drzewostan liściasty. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w media infrastruktury technicznej. Wyceniana działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin Uchwała Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. wyceniana działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P.T.08:
- funkcja dominująca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności;
-funkcja uzupełniająca:zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi, głównie dla obsługi lokalnych potrzeb mieszkańców osiedla, usługi związane z kompleksem zieleni urządzonej (wypoczynek, rekreacja, sport, gastronomia), usługi sportu, turystyki, zieleń urządzona, ogrody działkowe, przepompownia ścieków sanitarnych.
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 221 000,00 zł.
Suma oszacowania udziału do 1/2 ww. nieruchomości wynosi 110 500,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy pięćset złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 73 666,67 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 050,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćdziesiąt złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 K.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej ul. Południowej 25B/p. 301, 71-001 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Dorota Działowska

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.