Obwieszczenia

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości 11-06-2019 r. godz. 09:00

11/06

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ2S/00015211/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 CZERWCA 2019 roku o godz. 09:00
w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 142, odbędzie się pierwsza licytacja udziału do 1/2 w nieruchomości niezabudowanej, działka nr 657 o obszarze 0,2555 ha, położonej w Dołuje, gmina Dobra dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00015211/9. Udział do 1/2 stanowi własność "Menttor" Spółka z o.o. w Szczecinie.
Działka nr 657 położona jest na skraju miejscowości, w obrębie stale rozbudowującego się osiedla domów jednorodzinnych, przy ul. Malwowej, w odległości ok. 500 m od ulicy Słoneczny Sad (głównej drogi prowadzącej przez wieś w kierunku Lubieszyna). W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne, częściowo w trakcie budowy oraz grunty niezabudowane o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przy granicy działki poprowadzona jest napowietrzna linia elektroenergetyczna, na działce sąsiedniej znajduje się stacja transformatorowa. W dalszej odległości znajdują się pozostałe zabudowania mieszkaniowe oraz towarzyszące miejscowości Dołuje, Lubieszyn, targowiska przygraniczne, grunty rolne i leśne. Wyceniana działka położona jest w obszarze dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, działka znajduje się w strefie rozwoju funkcji mieszkalnej jednorodzinnej niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi. Dla wycenianej działki wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 208/2014 z dnia 18.09.2014 roku dla inwestycji
Suma oszacowania udziału do 1/2 ww. nieruchomości należącego do"Menttor" Spółka z o.o. w Szczecinie wynosi 132 840,00 zł (słownie:sto trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści złotych) - w kwocie oszacowania zawarty jest podatek 23%VAT, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 630,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych) - cena wywołania zawiera podatek 23%VAT. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 284,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 K.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej ul. Południowej 25B/p. 301, 71-001 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Dorota Działowska

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.