Obwieszczenia

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości 15-11-2018 r. godz. 10:30

15/11

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ2S/00002276/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

15 listopada 2018 roku o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 97/7 o powierzchni 1,00 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0004, Kamieniec, gmina Kołbaskowo, powiat policki dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00002276/8, stanowiącej własność dłużnika Władysława Fasoli.

UWAGA:

Niezgodność treści księgi wieczystej KW SZ2S/00002276/8 ze stanem fatycznym nieruchomości, polegająca na tym, iż zgodnie z treścią ww. księgi wieczystej w dziale I-O - oznaczenie nieruchomości, wskazany sposób korzystania z nieruchomości - nieruchomość rolna zabudowana, zaś zgodnie z protokołem oględzin przedmiotowej nieruchomości z dnia 27 listopada 2017 roku oraz treścią operatu szacunkowego biegłego z dnia 12 stycznia 2018 roku na nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00002276/8 nie stwierdzono zabudowań. Do wyceny przyjęto określenie wartości rynkowej zgodnie z aktualnym stanem faktycznym tj. nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Działka nr 97/7 o powierzchni 1,00 ha posiada kształt w miarę regularny. W dniu oględzin działka porośnięta roślinnością siedlisk łąkowych oraz zakrzaczeniami. Grunt działki miejscami nadmiernie uwilgotniony. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny trwałych użytków zielonych (pastwiska) oraz tereny leśne. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki drogą leśną niewydzieloną geodezyjnie. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo nr XIII/125/2015 z dnia 16.11.2015 r., kierunek zagospodarowania dla ww. działki jest następujący: strefa produkcji rolniczej. Ponadto wg. informacji zawartej w zaświadczeniu względem wycenianej działki nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 29 700,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 275,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 970,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych). Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 K.p.c.). Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BANK POLSKA SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 K.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej ul. Południowej 25B/p.301, 71-001 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie,służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej o powierzchni od 0,3 ha może być rolnik indywidualny (osoba fizyczna będąca właścicielem,użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych). Łączna powierzchnia jego użytków rolnych nie może przekraczać 3,00 ha. Musi mieć też kwalifikacje rolnicze, tj. wykształcenie rolnicze (zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe) oraz odpowiedni staż pracy w rolnictwie. Rolnik indywidualny powinien też co najmniej pięć lat mieszkać w gminie,na której obszarze położona jest jedna z nieruchomości wchodząca w skład gospodarstwa rolnego, i jeszcze w tym czasie osobiście prowadzić to gospodarstwo, tzn. pracować w nim oraz podejmować wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności. Nabycie nieruchomości przez inne podmioty niż wymienione w art. 2 a ust. 1 i art. 2 a ust. 3 pkt 1 oraz w innych wypadkach niż wymienione wart. 2 a ust. 3 pkt 2 - 4 ustawy może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej(art. 2 a i 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego). Osoba przystępująca do licytacji przedmiotowej nieruchomości zobowiązana jest okazać dowód świadczący o tym, że jest rolnikiem indywidualnym, bądź zgodę Prezesa ANR co do nabycia nieruchomości przez inny podmiot.

Komornik Sądowy

Dorota Działowska

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.