Obwieszczenia

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości 25-10-2018 r. godz. 10:30

25/10

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

25 października 2018 roku o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej położonej w Pilchowie (gmina Police, powiat policki, województwo zachodniopomorskie) stanowiącej działki:

1) Działka nr 189/6 o powierzchni 0,0696 ha położonej w miejscowości Pilchowo (gmina Police) przy ul. Nad Potokiem; suma oszacowania działki 189/6 wynosi 114 100,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85 575,00 zł; licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 410,00 zł.

2) Działka nr 215/12 o powierzchni 2,0022 ha, działka położona poza terenami zabudowanymi miejscowości Pilchowo (gmina Police); suma oszacowania działki 215/12 wynosi 30 700,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 025,00 zł; licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 070,00 zł.

Dla ww. działek nr 189/6 i nr 215/12 prowadzona jest jedna księga wieczysta przez Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach o numerze SZ2S/00010055/2. Właścicielem nieruchomości jest dłużnik Stanisław Kordyka.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w siedzibie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej, ul. Południowa 25B/p.301, Szczecin 71-001) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BANK POLSKA SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128.

Rękojmię w gotówce można wpłacać do dnia licytacji do godz. 9.00 w siedzibie Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 K.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie kancelarii Komornika Sądowego Doroty Działowskiej, ul. Południowa 25B/p.301, Szczecin 71-001, w poniedziałki w godzinach: 7:00 -17:00, od wtorku do piątku w godzinach: 7:00-15:00. Informacje także na: www.komornik.szczecin5.pl

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dorota Działowska

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.