Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 12-07-2018r. godz. 10:00

12/07

UWAGA! Od 1 listopada 2017 r. zmiana siedziby Kancelarii- nowy adres:
ul. Południowa 25B/p.301, Szczecin 71-001.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
12 lipca 2018 roku o godz. 10:00
w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 35/16 o powierzchni 0,6020 Ha położonej w obrębie ewidencyjnym Łęgi, powiat policki, gmina Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą numer SZ2S/00033800/7, stanowiącej własność Tomasza Piotra Sobierskiego oraz Bożeny Jolanty Sobierskiej na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie ewidencyjnym Łęgi, gmina Dobra, powiat policki w odległości około 6 km od siedziby gminy Dobra. Dojazd do działki drogą asfaltową w odcinku końcowym drogą gruntową utwardzoną. Działka nr 35/16 o powierzchni 0,6020 ha posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta, umożliwiający racjonalne wykorzystania i zagospodarowanie, teren o konfiguracji płaskiej. Na dzień oględzin działka niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi nasadzeniami młodych drzew. Zgodnie z zaświadczeniem z 08.11.2017 r., (pismo znak: RPPiWZ.PP.6727.527.2017.EK) wydanym przez Urząd Gminy Dobra stwierdza się, iż wyceniana działka numer 35/16 z obrębu Łęgi, nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 230 600,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy sześćset złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 172 950,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 060,00zł (słownie:dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt złotych). Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 K.p.c.). Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BANK POLSKA SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 K.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej ul. Południowej 25B/p.301, 71-001 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej o powierzchni od 0,3 ha może być rolnik indywidualny (osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych). Łączna powierzchnia jego użytków rolnych nie może przekraczać 3,00 ha. Musi mieć też kwalifikacje rolnicze, tj. wykształcenie rolnicze (zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe) oraz odpowiedni staż pracy w rolnictwie. Rolnik indywidualny powinien też co najmniej pięć lat mieszkać w gminie, na której obszarze położona jest jedna z nieruchomości wchodząca w skład gospodarstwa rolnego, i jeszcze w tym czasie osobiście prowadzić to gospodarstwo, tzn. pracować w nim oraz podejmować wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności. Nabycie nieruchomości przez inne podmioty niż wymienione w art. 2 a ust. 1 i art. 2 a ust. 3 pkt 1 oraz w innych wypadkach niż wymienione w art. 2 a ust. 3 pkt 2 - 4 ustawy może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej (art. 2a i 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego). Osoba przystępująca do licytacji przedmiotowej nieruchomości zobowiązana jest okazać dowód świadczący o tym, że jest rolnikiem indywidualnym, bądź zgodę Prezesa ANR co do nabycia nieruchomości przez inny podmiot.


Komornik Sądowy
Dorota Działowska

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.