Obwieszczenia

Obwieszczenie o pierwszej licytacji udziału w nieruchomości 04-07-2019 r.

04/07

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1S/00128925/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 04 lipca 2019 roku o godz. 12:00


w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja udziału do 1/2 w nieruchomości - działki gruntu numer 129/4, o powierzchni 0,0236 ha, oddanej w użytkowanie wieczyste, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącym odrębną nieruchomość,położonej w Szczecinie przy ulicy Skrzetuskiego 8. Właścicielem gruntu jest Gmina Miasto Szczecin. Udział do 1/2 w prawie użytkowania wieczystego i własności budynku przysługuje Andrzejowi Niedzielskiemu. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW SZ1S/00128925/5.Okres użytkowania wieczystego do 18-05-2076 roku.
Na działce posadowiony jest jednorodzinny dom mieszkalny w zabudowie szeregowej, murowany, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem z jednostanowiskowym garażem w części parteru, wybudowany w technologii tradycyjnej, o powierzchni użytkowej: 131,5000 m2 (powierzchnia przyjęta z księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości).Dojazd do nieruchomości dogodny ? drogą utwardzoną ? ul. Skrzetuskiego. Główne wejście do budynku urządzono od strony zachodniej elewacji.Na poziomie parteru urządzono: kuchnia, wiatrołap, korytarz, łazienka, garaż, salon. Na poziomie I piętra: łazienka z wc, 3 pokoje, korytarz. Na poziomie poddasza: pokój, pomieszczenie gospodarcze, pokój, łazienka z wc oraz dwie antresole. W piwnicy urządzono: pokój, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, łazienka, wc, pralnia, korytarz.
UWAGA:
W dziale I-O KW wpisano powierzchnię użytkową budynku 131,5000 m2. Rzeczoznawca majątkowy w dniu oględzin przedmiotowej nieruchomości dokonał szczegółowych obmiarów budynku. Stwierdza się, iż podana powierzchnia w księdze wieczystej jest rozbieżna ze stanem rzeczywistym. Z przeprowadzonych obmiarów wynika iż łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 257 m2 w tym powierzchnia użytkowa piwnicy 60,6 m2. Zatem powierzchnia użytkowa mieszkalna (parter + I piętro + poddasze) wynosi: 257 m2? 60,6 m2 = 196,40 m2.
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 493 200,00 zł.
Suma oszacowania udziału do 1/2 ww. nieruchomości należącego do dłużnika Andrzeja Niedzielskiego wynosi 246 600,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 184 950,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 660,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 K.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej ul. Południowej 25B/p. 301, 71-001 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dorota Działowska

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.