Obwieszczenia

Obwieszczenie o I licytacji ruchomości 27-11-2019 r., godz. 10:00

27/11

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

27 listopada 2019 r. o godz. 10:00

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Południowej 25b/301 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:

1. Nazwa ruchomości :Generator prądotwórczy Atlas Copco QAS60, 2008 r., nr ser. YA3-063418-80700384  1 [szt.]
wartość szacunkowa: 25 000,00zł
cena wywołania: 18 750,00zł

Podane wartości stanowią kwoty brutto - zawierają podatek VAT.
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 64/66w godz: 9:00 - 9:15.
Suma wywołania wynosi 75 % sumy oszacowania.
UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania (art. 867 [1] k.p.c.).
Rękojmię można uiścić w kancelarii bądź na konto komornika:
PKO BP SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 [2] kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (art. 867 § 1 [2] kpc).

Komornik

Dorota Działowska

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.